Ordensreglement

Kanas Logo

for Haveforeningen KANA

(opdateret 28. marts 2013)


§ 1.
Alle haveudgange
skal være forsynet med havelåge, der åbner indad. Lågerne skal være forsynet med havens nr.

§ 2.
Følgende hækplanter
kan anvendes ved nyplantning i Kana:
Liguster, Bøg og Spirea.

Hæktypen i skel mellem to havelodder kan godt være forskellig fra hæktypen mod sti eller vej. Ved uenighed om, hvilken hæktype, der skal sættes i skel, plantes liguster.

Hækken skal klippes mindst 1 gang om året.

Hækhøjden er fastsat i reglementets § 7, stk. 1.

Hækken skal rengøres, således at den altid er fri for ukrudt, papir og lignende. Vækster som hyld og lignende skal fjernes. Det er ikke tilladt at anbringe materialer og kompost op ad hækken.
Frugttræer og andre træer må ikke plantes skel nærmere end 2,5 meter, buske ikke skel nærmere end 1,5 meter, jf. reglementets § 7.

§ 3.
Affald, herunder bygningsaffald, skal
afleveres på Hillerød kommunes genbrugsstation.

Køkkenaffald skal henlægges i køkkencontainer i perioden 1. april – 30. september. Udenfor denne periode, skal køkkenaffaldet tages med hjem til lejerens faste bopæl.

Storskrald afhentes af kommunen 1 gang om året. I den mellemliggende periode må dette ikke hensættes på foreningens fællesarealer, stier eller veje. Meddelelse om afhentningstidspunkt vil blive opsat på foreningens opslagstavle.

Afbrænding må ikke foretages i de enkelte haver.

Bålpladsen må kun anvendes ved afbrænding af Skt. Hansbål. Bestyrelsen kan åbne for adgang til at medlemmerne kan henlægge grene og kviste på bålet op til afbrændingen. Dette bekendtgøres ved opslag på foreningens opslagstavle.

Henkastning af affald, papir m.m. på foreningens område må ikke finde sted, men henvises til de ved opslag bekendtgjorde steder.

§ 4.
Vedligeholdelse af veje og stier
påhviler den enkelte havelejer, idet hver især er pligtig til at holde de til egen have grænsende veje eller stier, dog kun til midten af disse. Har en havelejer ingen genbo, er han pligtig at holde vej eller sti ren i hele disses bredde. Grænser haven op til et offentligt eller fællesareal er pågældende lejer pligtig at holde rent i tilbørlig afstand fra hækken, der i øvrigt skal klippes også på ydersiden.

§ 5.
For træer,
der ikke er fjernet ved etableringen af havearealet, og som står ved vej eller sti, skal frihøjden mindst være 3 meter.
Træer og buske må i intet tilfælde vokse ind over naboens have.

§ 6.
Byggematerialer,
grus, gødning og lignende må aflæsses på veje og stier, men ikke på en sådan måde, at der bliver ufremkommeligt for vejen eller stiens øvrige færdsel.
Intet må dog henligge mere end 1 uge.

§ 7.
Kørsel i kolonien
skal altid afpasses efter forholdene, men må dog intet sted overstige 15 km/t.
Skyldigt hensyn skal tages til alle andre, der færdes i området. Kørsel af enhver art må kun finde sted på vejene.

§ 8.
Parkering skal ske
på den dertil indrettede parkeringsplads.
Kortvarige stop for af- eller pålæsning er tilladt på vejene.
Trailere henstilles på den til enhver tid anviste trailerparkeringsplads.

§ 9.
Støjende redskaber
må kun anvendes i de tidsrum, der ved opslag er bekendtgjort.

§ 10.
Tilslutning til foreningens vandledning
må ikke finde sted uden bestyrelsens sanktion.

Selvaftappende stophane er bl. a. en betingelse for tilslutningen.

Vandingsforbud skal ubetinget respekteres.
Regler herfor vil blive opslået, når og hvis vandingsforbud påbydes.
Vandspild må ikke forekomme. Ethvert medlem er pligtig at medvirke ved f.eks. at foranledige ”glemte haner” lukket.

½ ” skruehane er den max. størrelse, der må anvendes som aftapningshane.

Etablering af badebassiner med over 500 liter vand er ikke tilladt.

§ 11.
Plankeværker må ikke
opsættes i stedet for levende hegn.

§ 12.
Nyanlagte rabatter
og blomsterbedes må ikke betrædes.
Afbrækning af grene og blomster er forbudt.

§ 13.
Videresalg
under enhver form af øl, spiritus, mineralvand eller andre varer må ikke finde sted i havekolonien.

§ 14.
Radio og TV antenner
skal monteres på huset og må ikke være mere end 2 meter over tagryggen.

Parabolantenner skal dog anbringes på jorden, eller på husets ydervæg, således at den ikke skæmmer helhedsindtrykket af huset eller haven.

Flagstængers højde over jorden må max. være 8 meter.

Det er forbudt at opføre vindmøller, der kan kobles til dynamo eller generator med det formål at producere elektricitet.

Campingvogne, husvogne eller skurvogne må ikke henstilles i haverne eller anvendes i stedet for havehus eller redskabsskur.

§ 15.
Ethvert medlem
af foreningen er pligtigt at holde sig underrettet om nyt på opslagstavlen.

§ 16.
Kun husdyr,
der er tilladt i lejerens faste bopæl, må medtages i haveforeningen, og de må ikke være til gene for de øvrige medlemmer. Husdyr må ikke efterlades uden opsyn i havehusene uden for perioden 30. september – 1. april.

§ 17.
Lejere af en havelod eller dennes husstand
må ikke ved sin adfærd være til væsentlig gene og ulempe for fore­ningen og dens medlemmer.

Brugen af skydevåben er forbudt.

Audio- og visuelle medier må kun benyttes, hvor det ikke kan være til gene for andre.

§ 18.
Fremleje af havelodder
må ikke findes sted. Medlemmerne kan dog med bestyrelsens sanktion lade andre benytte og vedligeholde haven.
En sådan tilladelse gives normalt kun for max. fire uger årligt, med mindre andre helt specielle forhold taler for en længere periode. Stedfortræderen er i perioden omfattet af alle foreningens vedtægter og bestemmelser.

§ 19.
Klager og andre henvendelser
vedrørende forhold omfattet af nærværende ordensreglement, skal forelægges formanden af den klagende i skriftlig form.

§ 20.
Overtrædelse
af nærværende ordensreglement kan medføre opsigelse af lejeaftalen, jf. vedtægternes § 7, stk. 4.

På foreningens vegne

Kell Bækkelund,
Formand.