Hillerød Kommunes
Reglement for Haveforeningen KANA

  Kanas Logo

 

Beliggende i Hillerød Kommune

 

 

I henhold til § 6 i lejekontrakt af 9. maj 1977 mellem Hillerød kommune og Haveforeningen ”KANA” har Hillerød byråd vedtaget følgende

Reglement

for benyttelse af areal af Hillerød kommunes ejendom matr. Nr. 200 og 206. Hillerød Overdrev til Kolonihaveformål.

 

 

1. 

Haverne kan alene lejes af medlemmer af Haveforeningen ”KANA”. Haverne og bebyggelserne herpå må ikke under nogen form anvendes til erhvervsformål. Haveforeningens bestyrelse har pligt til at føre fortegnelse over haveforenings medlemmer.

 

 

2. 

Haver kan kun afstås gennem Haveforeningen ”KANA”.

Ved lejerskifte må ikke betales vederlag for overdragelse af selve lejeretten eller for træer, hegn, kultivering, dræning og gødning af jorden.

For lysthuse (fritidshuse), drivhuse og skure kan betales et beløb svarende til værdien.

Bestyrelsen for Haveforeningen ”KANA” kan forlange aftalen forelagt til godkendelse. Træer, buske og hegn må ikke fjernes ved lejerskifte.

 

 

 

3. 

De lejede haver skal udnyttes til havebrug og skal stedse holdes i velbehandlet stand.

Lejerne skal tilføre jorden den fornødne gødning.

Muld må ikke fjernes fra haverne.

 

Der må ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller på anden måde efter

 

Hillerød byråds skøn er til ulempe for de omboende.

 

Enhver form for dyrehold er forbudt.

 

Biler, motorcykler og knallerter må kun benytte adgangsvejen og tilhørende parkeringspladser.

 

Parkering må kun finde sted på de anlagte parkeringspladser.

Renholdelse af parkeringspladser, fællesareal og grønne områder påhviler Haveforeningen ”KANA”.

Renholdelse af veje og stier påhviler de tilgrænsende havers lejere.

Vedligeholdelse og ansvar for sikkerheden på eventuelle legepladser påhviler Haveforeningen ”KANA”

.

4.

Legepladserne skal overholde de til enhver tid gældende regler, normer og standarder for offentlige legepladser.

5. 

På fællesarealet kan opføres bygning til haveforeningens egne formål efter bestyrelsens nærmere afgørelse.

 

På grønne områder kan etableres legepladser til haveforeningens eget brug efter bestyrelsens nærmere afgørelse.

 

Marketenderi kræver byrådets tilladelse.

6.
På havelodderne må kun opføres lysthuse

(fritidshuse) med tilhørende udhuse og drivhuse.

 

Det bebyggede areal må ikke overstige

12½ % af haveloddens areal.

 

Ingen bygning må opføres med mere end

4 meters højde til tagrygning.

 

Enhver bygning skal overholde afstand

til skel på 2,5 meter.

 

Ildsted må ikke indrettes i bygninger.

 

Alle bygninger skal opføres parallelt med eller vinkelret på haveloddens skel.

 

Bygningernes fundamenter, etageadskillelser, væg - og tagkonstruktioner skal udføres på forsvarlig måde.

Når der ikke udføres støttefundament, skal der foretages sikringsforanstaltninger mod indtrængen af rotter.

Rottesikring skal monteres lodret med eternitplade eller tæt trådnet fra hus og 60 cm ned i jorden.

 

Hegn mod nabo og genbo skal være ligusterhæk.

Hækkene skal derfor genplantes som ligusterhæk, når de skiftes ud.
Raftehegn eller lign. hegn må kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen.

I bygninger må indrettes kemikalietoiletter eller toiletter med vandskyl og lukket opsamlingstank. 

Ved byggeri skal fortrinsvis anvendes nye materialer. Reflekterende materialer må ikke anvendes på ydervægge og tag. I øvrigt skal bebyggelsen have en sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse opnås en god helhedsvirkning.

 Før noget byggeri påbegyndes, skal tegninger, der viser bygningernes placering, størrelse, form og indretning, forelægges haveforeningens bestyrelse til godkendelse.

 

Husene må kun benyttes til beboelse i tiden fra 1. april til 30. september samt til Weekend - ophold og lign.

 

Husene må ikke udlejes.

 

7.
Hegn og hække skal vedligeholdes og klippes efter bestyrelsens nærmer bestemmelse.

Højden må ikke overstige 1,50 meter.
Bredden må ikke overstige 0,5 meter.
Frugttræer og andre træer må ikke plantes skel nærmere end 2,5 meter, buske ikke skel nærmere end 1,5 meter.
Træer og buske må ikke vokse ind over naboskel.
Mod vej (sti) må opsættes låger, der kan åbnes ind mod haven. Lågerne skal være af tiltagende udseende og holdes vel vedlige samt forsynes med nummerskilt.

 

 

8.

Lejerne med deres familier og gæster bør i enhver henseende udvise sømmelig og stilfærdig adfærd, således at opholdet i havekolonien kan blive til glæde og hvile for alle.

 

Brugen af skydevåben er forbudt.

 

Radio, TV og grammofon må kun benyttes, hvor det ikke kan være til gene for andre.

 

9.

Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende reglement giver bestyrelsen for HAVEFORENINGEN ”KANA” ret til at ophæve lejemålet om en have og eventuelt ved fogdens bistand at lade ejeren udsætte af det lejede.

 

 

10.

Påtaleret ifølge nærværende reglement har bestyrelsen for HAVEFORENINGEN ”KANA” og Hillerød Byråd.

Hillerød byråd og medarbejderne ved kommunens tekniske forvaltning har til enhver tid adgang til overalt i havekolonien at kontrollere, at lejekontrakten og reglementet overholdes. 

 

 

 

11. 

Mindre dispensationer fra bestemmelserne i nærværende reglement kan indrømmes af bestyrelsen, såfremt karakteren af havekolonien, som reglementer tilsigter at skabe, ikke derved ændres.

Ved administrationen af de beføjelser, der er overdraget bestyrelsen i henhold til nærværende reglement, kan bestyrelsen i tvivlstilfælde indanke sagen for Hillerød byråd.

 

Ændringer i dette reglement kan til enhver tid gennemføres af Hillerød byråd efter forhandling med bestyrelsen.

 

  

 

Hillerød byråd, den 13. maj 1977.

 

                                                      

p.b.v.

 

                        T. Stokholm    /

                                                     Svend Erik Aaen