Haveforeningen Kanas tilblivelse

I året 1972 begyndte Hillerød kommune så småt at planlægge en ny haveforening på Kulsviervej.

I foråret 1976 annoncerede Freriksborg amts avis, at der ville blive afholdt et møde på Kulsvierskolen for interesserede borgere i kommunen. Der mødte mellem 200 og 300 personer op og viste stor interesse for tankerne.

Ved et senere møde i det nu nedlagte Fritidshus på Hostrupvej mødte en del interesserede borgere op. Nordsjællandskredsens formand, Svend Berg og Hillerød kommunes repræsentant Jens S. Jensen oplyste, at der ville blive 85 haver på en størrelse af 400-500 m2, lejemålet kunne påbegyndes den 1. marts 1977.

Den årlige leje til kommunen blev fastsat til 250,-kr. pr. have pr. år. Lejemålet indgås dog afdragsfrit til Hillerød kommune de første 25 år, mod at foreneingen selv stod for etablering af hele området, det være sig etableringen af vandledning, veje og stier, hæk plantning, midlertidig toiletbygning, anlæggelse af fællesarealer o.s.v.

For at etablere foreningen ville det medføre, at der måtte optages et lån på 300.000,-kr., og samtidig skulle en del arbejde udføres af medlemmerne frivilligt.

Det blev oplyst; at til afdrag af lån, kontingent til Kolonihaveforbundet, drift af foreningen ville det være nødvendigt med en haveleje på 1200,-kr. årligt - (100,-kr. pr. måned) pr. medlem. Dette medførte at der gik "et sus" gennem mange af de fremmødte og en del faldt fra.

Blandt de interesserede blev der foretaget lodtrækning om haverne. Dem der var heldige skulle indbetale 50,-kr. til en arbejdsgruppe, som skulle fungere som foreløbig bestyrelse.

Stiftende generalforsamling blev afholdt den 25. oktober 1976, hvor alt var på plads med lejekontrakt, ordensreglement og vedtægter

Uden Kolonihaveforbundets medvirken havde det været utroligt svært, da Haveforeningen Kana var et pilotprojekt.

(Normalt anlægger kommune/amt en kolonihave, som Kolonihaveforbundets medlemmer så lejer og driver).

På grund af forsinkelse i anlægsudgifterne vedr. veje og vandinstallationer, blev havelodderne først afsat i foråret 1977.

Haveloddernes antal var i mellemtiden steget til 90 og veje og stier var ændret på grund af jordbundsforholdene ved en åben rende som løb gennem foreningen.

I maj måned kunne medlemmerne så komme i gang med at anlæggelse af haverne, plantning af hække, forårsgravning, tilplantning o.s.v.

Senere har medlemmerne på frivillig basis anlagt en minigolfbane, bygget et stort dejligt foreningshus med kontor og toilet faciliteter.

Det er i store træk foreningens tilblivelse.


M.v.h
Holger Larsen