Afbrænding og brug af åben ild

Kære medlemmer


Der må ikke afleveres brandbart materiale samt haveaffald på bålpladsen indtil videre.

Brandbare materialer samt haveaffald skal I selv køre på genbrugs-pladsen.

Det skyldes et regulativ for afbrænding af bål i landzone, udgivet af Hillerød kommune og gældende pr. 1.1. 2014.

Bestyrelsen vil udgive nærmere direktiv vedr. evt. mulighed for åbning af bålpladsen i en nærmere angivet periode op til Skt. Hans.

Mvh.
Bestyrelsen


Beredskabet har lavet en vejledning omkring afbrænding af haveaffald, anvendelse af grill og bålsteder samt afbrænding af mark. Du finder vejledningen her (PDF - Bilag 2).

Afbrænding af haveaffald, herunder Sankt Hans bål:
Reglerne for afbrænding af haveaffald fastsættes i Hillerød Kommunes regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Gældende regulativer trådte i kraft 1. januar 2014.

Afbrænding af haveaffald er tilladt i landzone i perioden 1. december til 1. marts, mindst 200 meter fra bymæssig bebyggelse.

Afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften (den 23. juni) er desuden tilladt.
Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Der må ved afbrænding af haveaffald ikke iblandes andet affald, for eksempel malet, imprægneret eller overfladebehandlet træ.

Afbrændingen og røgen må ikke til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

Du må ikke brænde af i stærk blæst. Såfremt vinden ændrer retning eller tager til i styrke, så der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen, skal du straks slukke bålet.


Med venlig hilsen
Kell Bækkelund
Formand for Haveforeningen Kana
Tlf. 48 24 42 85